AZ EHÁZ.HU FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

Az eHáz felhasználási szabályzata az Info Sierra Kft. által üzemeltetett, online társasház üzemeltetési oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza.

1. A szolgáltatást az Info Sierra Kft. nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:

a) amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy felhasználói nevet, érvényes e-mail címet, valamint a regisztrációs folyamatban választania kell egy jelszót;
b) a jelszó titokban tartásáért ön felel;
c) az társasházkezelők, illetve a hozzájuk kapcsolódó valamennyi jogosultsággal rendelkező személyek regisztrációjáért és a rendszerben történő módosításokért felelős személy kijelöléséért kizárólag a társasházkezelő maga felel, az Info Sierra Kft. nem ellenőrzi az egyes regisztrált személyek jogosultságait, vagy szakmai hátterét
d) az Info Sierra Kft.-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról;
e) az ön szerződéskötési képessége nem korlátozott;
f) hozzájárul ahhoz, hogy az Info Sierra Kft. kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie);
g) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Az Info Sierra Kft. fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más ember, vagy vállalat nevével, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek.

1.2 Jelen ÁSZF a Felhasználók részére, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások típusait, azok nyújtásának és igénybevételének általános és különös szabályait tartalmazza.

1.3. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és valamennyi Felhasználóra (illetve a Felhasználó nevében és képviseletében eljáró személyre) kiterjed. A Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett bármely Weboldalra, vagy azok tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az adott Weboldalnak, vagy nincs érvényes Egyedi Szerződése – az ÁSZF­be foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az ÁSZF­be foglaltak elfogadása feltételét képezi a Weboldalak használatának, amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a Weboldalak tartalmának megtekintésére. Az ÁSZF elfogadása a regisztráció során és/vagy az adatfeltöltés megkezdésekor történik.

1.4. A jelen ÁSZF a kihirdetés napjától hatályos és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályban marad. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is, akként, hogy a Felhasználók a jelen ÁSZF rendelkezéseit az egyes szolgáltatások megrendelésével, illetve azok meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják.

1.5. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a mindenkor hatályos és közzétett ÁSZF a szerződéskötés napjától, illetve a Felhasználó által a Szolgáltató szolgáltatása igénybevételének napjától hatályossá válik, a regisztráció, adatfeltöltés, illetve a szerződéskötés/megrendelés során történő elfogadással. A Felhasználók a hozzájuk kapcsolódó adatok – mint társasházak, albetétek, költségviselők, előírások – feltöltésével egyidejűleg – legyen az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, vagy saját tevékenység ¬¬¬- automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit, akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést Szolgáltatóval.

1.6. Az ÁSZF módosítása:

1.6.1 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan írásban módosítani az ÁSZF­et a módosítással érintett Felhasználók előzetes értesítése mellett. Előzetes értesítésnek minősül, hogy a módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a Weboldalakon közzéteszi.

2. Szolgáltatás, a Szerződés létrejötte

2.1. A Szolgáltató a Felhasználók részére az általuk a jelen ÁSZF különös részében foglaltak szerint megrendelt szolgáltatástípusokat biztosítja. Az egyes Szolgáltatások tartalmát és díjszabását a Szolgáltató a Weboldalon is közzéteszi.

2.2. A Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződés megkötését vagy a megrendelés visszaigazolását megtagadni, ha a Szerződő Félnek díjtartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, vagy a korábbi szerződés megszüntetésére a Szerződő Fél jogellenes magatartása vagy súlyos szerződésszegése miatt került sor.

3. Általános felelősségi szabályok

3.1. Szolgáltató a webes Szolgáltatásainak, valamint a Weboldalak működésére 99,5%­os rendelkezésre állást vállal. A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

3.2. A szerződő fél vállalja, hogy teljes körűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és kötelezettségért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel.

4. Díjazás

4.1. Az egyes szolgáltatások mindenkori díjszabását („Szolgáltatási Díjak”) a jelen ÁSZF mellékletei tartalmazzák, de a Szolgáltató azt az eHáz kezelőfelületén is közzéteszi.

4.2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat a szerződés lejárta után egyoldalúan módosítani és az aktuális díjszabást a Weboldalon közzétenni

4.3. Szolgáltató a módosított díjakat a Weboldalon közzéteszi és azok a módosítás közzétételét követő naptól hatályosak.

4.4. Amennyiben a Szerződő Fél a szerződés szerinti Szolgáltatási Díjat a szerződés felmondása után sem fizeti meg, Szolgáltató követelései (tőke és kamatkövetelések egyaránt) érvényesítése érdekében megteszi a szükséges jogi lépéseket (peres eljárás vagy fizetési meghagyásos eljárás). A Szolgáltató ezen eljárások teljes költségét (eljárási illetékek és költségek, ügyvédi/közjegyzői díjak, stb.) érvényesíti a Szerződő Féllel szemben.

4.5. A számlák utólagos módosítására csak magyar adószámmal rendelkező Felhasználók esetén van lehetőség.

5. Szolgáltatás megtagadása és felfüggesztése, a szerződés megszüntetése:

5.1. A Szolgáltató a szerződés megkötését, azaz a Szolgáltatás nyújtását – egyoldalúan, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül – megtagadhatja vagy a már megkötött szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti ha Felhasználó a szerződési feltételeket megszegi.

5.2. A fenti szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani anélkül, hogy a Szolgáltatót bármilyen kártérítési vagy szavatossági kötelezettség terhelné.

5.3. A fenti 8.1 pont szerinti okok fennállása esetén a Szolgáltató egyoldalú döntése lehet az is, hogy azonnali hatályú felmondás helyett a Szolgáltatások nyújtását (részben vagy egészben) felfüggeszti mindaddig, amíg a Felhasználó az alapjául szolgáló körülményt igazolható módon nem szünteti meg.

5.4. Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást részlegesen vagy teljesen felfüggeszteni abban az esetben ha a Szerződő Fél a fizetési kötelezettségének teljesítésével 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik.

5.5. A szerződés fenti okokból történő felfüggesztése vagy megszüntetése nem mentesíti a Szerződő Felet a már igénybe vett Szolgáltatások díjának megfizetése alól. Ilyen esetekben Szolgáltató a már teljesített szolgáltatásokat a Szolgáltató a megkötött szerződés szellemének megfelelő díjszabás szerint jogosult kiszámlázni.

6. A szerződés megszüntetésének egyéb esetei:

6.1. A Felek között létrejött határozott időre szóló Szerződések kizárólag közös megegyezéssel és rendkívüli felmondással szüntethetők meg.

6.2. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti.

7. Adatkezelési tájékoztató

7.1. A Szolgáltatásban az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.

7.2. A kezelt adatok köre:

Felhasználói adatok
– a felhasználó neve
– a felhasználó adószáma
– képviselője
– telefonszáma és címe
– a felhasználó alá rendelt jogosultságokhoz kapcsolódó valamennyi adat és tevékenység a rendszerben
– felhasználó szállítói listája, szállító típussal, névvel, adószámmal, címmel, telefonszámmal

Társasház
– neve
– címe
– helyrajzi száma
– adószáma
– tisztségviselőinek nevei és email címei
– bankszámláinak alapadatai
– bankszámláinak és pénztárának tételes forgalmi adatai
– albetétei
– előrásai
– társasházhoz kapcsolódó dokumentumok

Albetétek
– típusai
– épület
– szint
– azonosító (ajtó)
– helyrajzi szám
– terület
– tulajdoni hányad
– térfogat
– mérőórák típusai, egyedi azonosítói, óraállásai, illetve felszerelési és lejárati dátumai
– költségviselői

Költségviselők
– típusa
– neve
– anyja neve
– születési év
– címe
– telefonszáma
– email címe
– értesítési preferenciái
– kapcsolódó albetétei

Pénzügyi adatok
– a társasház közös költség előirányzatai, előírásai
– a társasházhoz kapcsolódó valamennyi bevétel és kiadás tételes listája
– a társasház éves pénzügyi terve
– bevételi és kiadási pénztárbizonylatok
– számlát helyettesítő bizonylatok
– a társasház bejövő számláinak fejlécei
– a társasház közműszolgáltatóinak számláinak fejlécei
– szállító analitika
– lakói (albetét) analitika
– valamennyi Felhasználó által feltöltött dokumentum

7.3. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

a) postai úton a 1152 Budapest, Szilas park 10. I/20. címen
b) e­mail útján az info@ehaz.hu­n

7.4. A Felhasználó a regisztrációjával hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez jelen fejezetben meghatározott célból és tartalommal.

7.5. regisztráció során Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató technikai és tájékoztató elektronikus üzenetet (a továbbiakban: Rendszerüzentek) küldhet számára – melyek a weboldalról közölnek információkat esetenként. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendszerüzenetek fogadása a regisztráció feltétele.

7.6. A regisztráció során Felhasználónak lehetősége van igénybe venni Szolgáltató direkt marketing szolgáltatásait, melynek keretében a regisztráció során megadott e­mail címére, vagy telefonszámára kap marketing és reklám tartalmú üzeneteket.

7.7. Szolgáltató a hatóságok részére ­ amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte ­ személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

7.8. A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szolgáltató a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

7.9. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A megadott adatok többségének módosítását a Weboldalakon el lehet végezni.

7.10. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükségesek.

7.11. A Weboldalon külső (nem a Szolgáltató által kezelt) szerverre mutató hivatkozások is megjelenhetnek, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért Szolgáltató minden felelősségét kizárja.

7.12. A Szolgáltatás igénybevételével a Szerződő Fél hozzájárul ahhoz, hogy az ÁSZF jelen fejezetében leírt módon, célból és terjedelemben a Szolgáltató összegyűjtse és kezelje személyes adatait. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

7.13. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozza.

7.14. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve ­ a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével ­ törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Szolgáltató feltüntetett elérhetőségein.

7.15. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

7.16. Szolgáltató a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ügyfél jogos érdekét nem sérti.

7.17. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény­kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

7.18. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@ehaz.hu e-mail címen.

8. Szellemi Alkotások

8.1. A Szolgáltatót kizárólagos tulajdonjog, használati jog és/vagy szerzői jog illeti meg a Weboldalak, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra. A Szolgáltatások igénybevétele semmilyen körülmények között sem eredményezi, hogy a Szolgáltató felhasználási jogot vagy bármely jogot enged a szellemi alkotásaira vonatkozóan (sem részben, sem egészben), beleértve azt is, hogy tilos különösen a forráskód bármilyen módon történő felhasználása, visszafejtése, visszafordítása, vagy a szerzői jogok bármely más módon történő megsértése.

8.2. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás használatát ellenőrizni. A felhasználási korlátok megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, mely alapján a Szolgáltató jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8.3. A Szolgáltató által létrehozott Szerzői Művek esetén a Szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy a Szerzői Mű jelen ÁSZF­ben rögzített felhasználását harmadik személy joga nem akadályozza, vagy korlátozza. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szerzői Művek azon részei tekintetében, amelyeket a Felhasználó ad át számára és a Felhasználó utasítására történik a feltöltés.

8.4. A kizárólagos felhasználási jog nem korlátozza a Szolgáltatót abban, hogy az általa alkalmazott és/vagy kifejlesztett, szerzői jogilag nem védett vagy nem védhető eljárásokat, algoritmusokat bármely más célra felhasználja.

9. Értesítések

9.1. A Felhasználók bármely szerződésükre vonatkozó értesítést, egyéb közlést vagy bejelentést írásban kötelesek megtenni, az alábbi módon valamelyikén:

a) személyesen (1152 Budapest, Szilas park 10. I/20.),
b) postai úton (1152 Budapest, Szilas park 10. I/20.), ajánlott, tértivevényes levélben, c) a Szolgáltató weboldalán az erre kialakított és kijelölt felületeken, d) Szolgáltató által visszaigazolt e­mail útján.

10. Vegyes Rendelkezések

10.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

10.2. A jelen ÁSZF­ben szabályozottak kivételével a Szerződő Fél kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés, visszaigazolt megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.

10.3. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.4. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve az Egyedi Szerződés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.5. Szolgáltató és a Szerződő Fél a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Szerződő Fél és a Szolgáltató a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Szolgáltató székhelye szerint illetékességgel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességét.

Kelt: Budapest, 2016. május 1.