Az eHÁZ etikai kódexe

Az Etikai kódex szabályok és normák gyűjteménye, amelynek célja, hogy a benne rögzített elvek útmutatóul szolgáljanak az etikai problémák megoldásában. Az itt megfogalmazott értékek és hozzáfűződő szabályok a Info Sierra Kft. minden munkavállalójára, szerződött munkatársára, partnereire és ügyfeleire érvényesek.

Az üzleti tevékenységünk működtetésében és fejlesztésében a feladatokat úgy kell megszervezni, hogy azok figyelembe vegyék a cégen belüli és kívüli szempontokat egyaránt. A jelen Etikai kódex tükrözi a viselkedési norma, morál, etikai értékekkel szembeni elvárásainkat. A kódexben foglalt értékek védelme közös érdekünk. A minket körülvevő versenypiac kihívásainak hosszú távon csak úgy tudunk megfelelni, ha az egyén és a vállalkozás szintjén egyaránt alávetjük magunkat a morális felelősségvállalásból fakadó követelményeknek. Vállalkozásunk jó hírét ugyanis csak a tisztességre épülő feddhetetlen üzleti magatartással és a jogszabályok maradéktalan betartásával őrizhetjük meg.

Munkavállalóinknak, partnereinknek és ügyfeleinknek tisztában kell lenniük azzal, hogy
– a kódex nem tartalmaz minden, a magatartás szabályozására vonatkozó jogi normát.
– az Etikai kódex nem tartalmazhat útmutatást minden lehetséges helyzetre és témára. Amennyiben egy helyzet megítélésével kapcsolatban valakinek kétségei támadnak, érdemes segítséget kérnie a közvetlen felettesétől vagy az Info Sierra Kft. ügyvezető igazgatójától.

Amennyiben a jog szigorúbb elvárásokat támaszt, úgy annak kell megfelelni.

A gyakorlatban az alapelvekkel való együttműködés érdekében figyelmet kell fordítani a következőkre:
– törvényi feltételeknek való megfelelés,
– a viselkedésünk és cselekedeteink következményei (mind a cégen belül és kívül, beleértve harmadik felet is),
– józan ész és professzionalizmus,
– általános/társadalmilag elfogadható szabályokkal való együttműködés a helyes viselkedés és társadalmi színvonal érdekében,
– önálló értelem, érzék arra, hogy mi jó és mi rossz, különlegesen az egyén saját cselekedeteiben és indítékaiban.

Üzleti működésünk etikai alapjainak erősítése és megőrzése alapvető közös célunk, amelyhez minden munkatársunknak csatlakoznia kell és annak szellemében végeznie munkáját. Üzleti működésünk etikai alapjaihoz elvárt, hogy szerződött partnereink és ügyfeleink is csatlakozzanak annak érdekében, hogy a társasházkezelői szakmáról alkotott általános véleményt javítsuk.

1. A vállalkozás értékrendje

1.1 Etikus magatartás
Az etikai normák és a jelen kódexben leírt etikai elvárások betartása és betartatása a munkavállalók között, illetve a partnereinkkel kapcsolatban.

1.2 Partnereinkkel és ügyfeleinkkel történő együttműködés
Partnereinkkel és ügyfeleinkkel korrekt, kölcsönös érdekeken nyugvó, stabil együttműködésre törekszünk, termékeinket, szolgáltatásainkat megbízható, magas színvonalon kívánjuk nyújtani.

1.3 Minőség központúság
Célunk a kor műszaki-technológiai szintjének megfelelő eszközökkel szolgáltatásunk magas minőségének biztosítása.

2. Az Etikai kódexszel kapcsolatos tudnivalók

Jelen Etikai kódex kiadásával az Info Sierra Kft. határozottan kinyilvánítja, hogy üzleti tevékenysége minden területén az érvényes jogi szabályozásokat és etikai normákat be kívánja tartani és tartatni. Ennek érdekében az Etikai kódexben ismertetésre kerülnek a munkavállalók, partnereink és ügyfeleink számára is az etikus viselkedésre vonatkozó elvárások, az etikai problémák felmerülése esetén követendő eljárások és az etikai ügyek bejelentésével kapcsolatos ismeretek.

Jelen Etikai kódex kiterjed az Info Sierra Kft. tulajdonosaira, munkavállalóira, megbízottaira, franchise partnereire egyaránt. Az Etikai kódex betartása elvárt a vállalkozással szerződéses kapcsolatba kerülő minden partnerünktől is.

A vállalkozás minden munkavállalójától megköveteli, hogy a vele kapcsolatos tevékenysége során mindenkor tartsa be az Etikai kódexben lefektetett alapelveket, amelynek természetesen alapfeltétele az Etikai kódex ismerete.

3. Magatartási normák

3.1. Az alkalmazottakkal való bánásmód

A munkavállalók szerepe alapvető fontosságú az Info Sierra Kft. jó hírnevének további erősítésében, termékek értékesítésében, szolgáltatások nyújtásában. A vállalkozás a munkavállalóival történő kapcsolattartás terén korrekt, jogszerű és tisztességes viszonyra törekszik, amelyet a dolgozóktól, iletve ügyfeleitől és partnereitől is elvár.

3.2. Megkülönböztetés és erőszakos magatartás tilalma

A vállalkozás sem ügyfelei, sem partnerei, sem munkavállalói között, illetve a vezetők vagy a munkavállalók egymás közötti kapcsolataikban nem tehetnek különbséget nem, életkor, bőrszín, etnikai csoport, vallási meggyőződés, politikai pártállás vagy szexuális orientáció alapján. A munkáltató és a munkavállalók nem adnak illetve nem adhatnak közre sem szóban, sem írásban olyan információkat, anyagokat melyek mások érzékenységét az előzőekben megfogalmazott területeken sértik vagy sérthetik.

A vállalkozás szigorúan tiltja az erőszak, a megfélemlítés vagy zaklatás bármilyen formáját.

A vállalkozás valamennyi ügyfele, partnere és munkavállalója számára elvárás, hogy egymás közötti és külső kapcsolatrendszerüket egymás tiszteletére, korrekt együttműködésre, a kölcsönös érdekek érvényesítésére alapozva építsék és fejlesszék.

3.3 Meg nem támadás

A vállalkozás és valamennyi franchise partnere, illetve a vállalkozások valamennyi tulajdonosa vállalja, hogy társasházkezelés szolgáltatást se közvetve, se közvetetten nem indít.

3.4. Hatósági és partnerkapcsolatok

A vállalkozás kinyilvánítja, hogy üzleti kapcsolataiban a tisztességes verseny elveinek betartásával jár el, partnerei részére egyenlő feltételeket biztosít és törvénytelen diszkriminációt nem alkalmaz.
A vállalkozás munkavállalói külső kapcsolataik során korrekt együttműködésre törekedve, a kölcsönös érdekek érvényesítésére alapozva járjanak el.
A vállalkozás hatósági kérésre a rendelkezésre álló adatállományt minden esetben biztosítja.

4. Bizalmas információk, adatkezelés

4.1. Bizalmas információk

Bizalmasnak tekintendő minden olyan információ, amelynek a nyilvánosságra kerülése a vállalkozás érdekeinek sérelmét jelentheti.

Nem kizárólagosan, de ilyen bizalmas információ az, amely:
– a vállalkozás pénzügyi, számviteli, termelési, kereskedelmi és minőségügyi adatait tartalmazza,
– nyilvánosságra kerülése a vállalkozás rossz hírét keltheti,
– a vállalkozás és partnerei közötti árakra, jutalékokra, kondíciókra, szerződéses feltételekre, konkrét teljesítésekre, reklamációkra és általában véve a partnerkapcsolat során keletkezett szerződésekre és adatokra vonatkozik.

A vállalkozás munkavállalói a bizalmas információk megőrzéséért felelősséggel tartoznak, illetéktelen személyek részére ezen információk nem adhatók ki és nyilvánosságra nem hozhatók.

4.2. Adatkezelés, elektronikus adatkezelés

A vállalkozással kapcsolatos információk és adatok – legyenek azok nyomtatott, elektronikusan tárolt vagy akár szóbeli információk – a vállalkozás tulajdonát képezik. A vállalkozás által biztosított eHÁZ rendszerbe feltöltött társasházi adatok minden esetben az adott társasház tulajdonát képezik.
A munkavállaló a munkaköréhez kapcsolódóan kezelt adatok biztonságos tárolásáról gondoskodni köteles.
A munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor – a munkakör átadásakor – minden olyan adatot és információt köteles a vállalkozás képviselőjének átadni, amelyet korábban a vállalkozással kapcsolatban tárolt.

A vállalkozás ügyfeleitől kifejezetten elvárja, hogy az általuk képviselt társasházak érdekeit szem előtt tartsa és amennyiben közötte és a társasház között a jogviszony megszűnik, úgy az adatokat az eHÁZ rendszerén belül maradéktalanul biztosítsa, a társasház rendelkezésre bocsássa, ezzel az üzleti folytonosságot biztosítsa.

A vállalkozás ügyfeleitől elvárja, hogy legalább havi, de ajánlottan legalább heti rendszerességgel könyvelje az általa képviselt társasház pénzügyeit. Erre vonatkozóan vállalkozás minden informatikai segítséget biztosít.

5. Versenytársak

A vállalkozás kinyilvánítja, hogy versenytársaival kapcsolatban a tisztességes verseny elveinek betartásával és a hatályos versenyjogi szabályok alkalmazásával jár el, törvénytelen eszközöket nem alkalmaz.
A vállalkozás elkötelezi magát, hogy versenytársairól (továbbá partnereiről) az üzleti célok megvalósítása érdekében általánosan elfogadható mértéken túlmenően nem gyűjt információt, továbbá az információgyűjtéshez illegális eszközöket nem használ fel.

A vállalkozás tartózkodik attól, hogy reklámjaiban, hirdetéseiben saját termékeit olyan jellemzővel felruházva mutassa be, amellyel azok nem rendelkeznek. Versenytársairól, azok termékeiről valótlan információkat nem tesz közzé és nem terjeszt.

6. Etikai jellegű problémák, kérdések és észrevételek bejelentése

Amennyiben egy adott helyzet megítélését illetően a munkavállalónak etikai jellegű kétségei, kérdései vagy észrevételei merülnek fel, úgy forduljon közvetlen feletteséhez vagy az ügyvezető igazgatóhoz.
Jelen Etikai szabályzat a mai naptól érvényes, minden korábban kiadott hatályát veszti.

Budapest, 2020. április 27.

Schwindt Péter
ügyvezető
Info Sierra Kft.

eHÁZ mobil applikációk

Töltse le az eHÁZ Android, vagy iOS alkalmazását a megfelelő áruházakból, hogy első kézből értesüljön a társasháza ügyeiről!


Üzleti Etikai Díj 2023

FINTECH AWARD - Az Év Proptech Megoldása 2021 & Forbes Cloud TOP50 2022


Magyar Brands díj - innovatív márka 2019, 2022, Finext Dubai - proptech és fintech kiválóság díj 2024, HVG ajánlott cég arany kategória 2024

Az Év Honlapja - az év blockchain megoldása 2020 - 2021

eHÁZ – Info Sierra Kft. 2023 | Minden jog fenntartva | Adatkezelési nyilatkozat | Általános szerződési feltételek